צידה לדרך על רש"י שמות כג

פסוק כח עריכה

והצרעה לא עברה את הירדן וכו' – בפרק אלו נאמרין רב פפא אמר שתי צרות הואי חדאד משה וחדא דיהושע, דמשה לא עבר את הירדן דיהושע עבר. והחכם ר"א אשכנזי ז"ל הרבה להשיב על רש"י והרמב"ן ז"ל ומסיק איך שמשה קרא את אומות סיחון ועוג דרך משל בשם צרעה. ואני אומר אחר המחילה כאן הפריז על מדותיו ועוקר את הפסוק לגמרי מפשוטו: