צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – תנאים תברואיים בתחנות דלק)

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – תנאים תברואיים בתחנות דלק) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 780.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


קביעת עבירות קנס
עבירה על הוראות תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), התש״ל–1969 (להלן – התקנות), כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנס.
שיעור הקנס
שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום הקנס המרבי הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק, לעבירה ראשונה ולעבירה חוזרת או נוספת, לפי הענין; לענין זה, ”עבירה חוזרת או עבירה נוספת“ – שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי התקנות.
תחילה
תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו, למעט לענין עבירה על הוראות תקנה 7 לתקנות, שתחילת הצו לגביה תהיה 6 חודשים מיום פרסומו.

תוספת

סעיף 1)

מס׳התקנהפרטי העבירה
1.2אי החזקת תחנת דלק ומיתקנים שבה במצב נקי
2.3(א)(1)העדר מכלים להחזקת אשפה בתחנת הדלק
3.3(א)(2)העדר מקום המיועד להחזקת אריזות ריקות בתחנת הדלק
4.3(א)(3)העדר בית שימוש, בנוי בטון, לבנים או חומר יציב דומה אחר בתחנת הדלק
5.3(א)(4)פרטי העבירה העדר מיתקן לשטיפת ידיים בתחנת הדלק
6.3(ב)אי זמינות המכלים והמיתקנים כאמור בתקנה 3(א) לתקנות לשימוש הציבור בשעות שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל
7.4החזקת אשפה, פסולת, גרוטאות וכיוצא באלה שלא במכלים המיועדים לכך
8.5אי ריכוז אריזות ריקות והחזקתן במקום שיועד לכך בתכנית הבנין או במקום שהורה המפקח
9.7העדר שני תאים נפרדים, אחד לגברים ואחד לנשים, בבית שימוש
10.8(1) ו־(2)העדר אסלה ומיתקן לשטיפת האסלה, המחובר לרשת מים זורמים, בתא בית השימוש
11.8(3)העדר נייר טואלט בתא בית השימוש
12.12אי הצבת שלט בקרבת המשאבה המכוון אל בית השימוש, במקום הנראה לעין
13.13העדר תאורה בבית השימוש ובדרך המובילה אליו בשעות הלילה שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל
14.14(1)העדר סבון או סבון נוזלי במכל מיוחד ליד המיתקן לשטיפת ידיים שבבית השימוש או בקרבתו
15.14(2)העדר מגבות נייר או מיתקן לייבוש ידיים הפולט אוויר מחומם ליד המיתקן לשטיפת ידיים


ל׳ בניסן התשס״א (23 באפריל 2001)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.