צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי)

צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ״ב–1962


ק״ת תשכ״ב, 1905; תשכ״ג, 932; תשכ״ד, 938; תשכ״ט, 424; תשל״א, 500; תשל״ג, 1495; תשל״ח, 256, 576; תשמ״ג, 1716; תשמ״ה, 130; תשנ״ה, 1194, 1352; תשנ״ט, 454, 514, 869; תש״ס, 767; תשס״ה, 936; תשס״ו, 199, 730, 820; תשע״ב, 1218; תשע״ד, 1744; תשע״ט, 2886; תש״ף, 118.


תפקידים בשירות המשפטי [תיקון: תשכ״ג, תשכ״ד, תשכ״ט, תשל״א, תשל״ג, תשל״ג־2, תשמ״ג, תשמ״ה, תשנ״ה, תשנ״ט, תשנ״ט־2, תשנ״ט־3, תש״ס, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ו־2, תשס״ו־3, תשע״ב, תשע״ד, תשע״ט, תש״ף]
אלה הם תפקידי השירות המשפטי לענין סעיף 29(א)(5) לחוק
(א)
בשירות המדינה –
(1)
יעוץ משפטי בכל משרד ממשלתי;
(2)
במשרד המשפטים – בעל תפקיד משפטי ביחידה מהיחידות המפורטות להלן:
(א)
לשכת היועץ המשפטי לממשלה;
(ב)
ייעוץ וחקיקה;
(ג)
הלשכה המשפטית;
(ד)
פרקליטות המדינה;
(ה)
הסניגוריה הציבורית;
(ו)
הסיוע המשפטי;
(ז)
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי;
(ח)
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין;
(ט)
(י)
רשות התאגידים;
(יא)
רשות הפטנטים;
(יב)
מחלקת החנינות;
(יג)
הרשות להגנת הפרטיות;
(יד)
נציבות תלונות הציבור על שופטים;
(טו)
בית הדין לעררים כמשמעותו בסעיף 13כג לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
(טז)
נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות;
(יז)
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
(יח)
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
(יט)
היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם;
(כ)
הממונה על נותני שירות עסקי;
(כא)
בתי הדין השרעיים;
(2א)
ייעוץ משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת;
(3)
יעוץ משפטי במשרד מבקר המדינה;
(4)
רשמות בבית המשפט;
(4א)
רשמות בהוצאה לפועל;
(5)
(נמחקה);
(6)
פרקליטות, תביעה, סניגוריה, יעוץ, חקיקה והדרכה משפטית בצבא־הגנה לישראל;
(7)
תביעה במשטרת ישראל;
(8)
(נמחקה);
(9)
(נמחקה);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
(נמחקה);
(13)
ממונה ראשי על יחסי עבודה;
(14)
עורכי הדין המועסקים בנציבות תלונות הציבור;
(15)
ראש המחלקה המשפטית, ראש ענף קבילות וראש ענף פניות של נציבות קבילות חיילים;
(16)
(נמחקה);
(17)
היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר רשות התחרות וכן הממונה על התחרות אם הוא חבר הלשכה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק, בעל ותק של חמש שנים;
(18)
(נמחקה);
(19)
שפיטה בבית משפט צבאי שכונן לפי הוראות הצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 378), התש״ל–1970;
(20)
(נמחקה);
(21)
עובד משרד המשפטים המשמש כיושב ראש ועדת משנה כהגדרתה בסעיף 6(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, שלה אצלה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (להלן – המועצה), את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר בפני המועצה לפי סעיף 6(א)(3) לחוק האמור, או עובד משרד המשפטים המשמש כיושב ראש ועדת משנה שנבחרה לפי סעיף 6(ג) לחוק האמור.
(ב)
ברשויות מקומיות – הייעוץ המשפטי בכל עיריה.
(ג)
בתאגידים שהוקמו בחוק – היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר בתאגיד מן המפורטים להלן:
(1)
בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי״ד–1954;
(2)
הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן–1990;
(3)
רשות ניירות ערך כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
(4)
רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א–1961;
(5)
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה–1975;
(6)
שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי״ט–1959;
(7)
רשות הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר, התשמ״ו–1986;
(8)
המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
השם
לצו זה ייקרא ”צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ״ב–1962“.


כ״ה בניסן תשכ״ב (29 באפריל 1962)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.