צו התקנים (חובת תו תקן)

צו התקנים (חובת תו תקן) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו התקנים (חובת תו תקן), התשמ״ב–1981


ק״ת תשמ״ב, 160; תשמ״ג, 1765; תשמ״ה, 1213; תשמ״ו, 463; תשמ״ז, 344, 1033, 1033; תשמ״ט, 542; תש״ן, 594; תשנ״א, 1239; תשס״ה, 196, 1005; תשס״ח, 1184; תשע״ח, 997; תשפ״ב, 3014.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשמ״ז]
בצו זה –
”תקן רשמי“ – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;
”המכון“ – מכון התקנים הישראלי;
”תו־תקן“ – כמשמעותו בסעיף 11 לחוק;
”מצרך חדש“ – דגם חדש של מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת.
איסור הייצור [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשע״ח]
(א)
לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת, שהמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, כמפורט בטור ב׳, אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו־תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה.
(א1)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי להקים חובת סימון תו תקן לגבי מצרך מיובא.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על מצרך חדש שיצרנו הגיש בקשה למכון לקבלת היתר לסמנו בתו־תקן וחתם עמו על הסכם לכך, וכל עוד לא הוכרע בבקשתו.
תחילה
תחילתו של צו זה הוא כמפורט בטור ג׳ לתוספת לגבי כל אחד מהמצרכים המפורטים לצדו בטור א׳.
סייג לתחולה [תיקון: תשמ״ז־2]
הוראות צו זה לא יחולו על מצרך מן המפורטים בטור א׳ בתוספת שייצורו הסתיים לפני תחילת תקפו של הצו העיקרי.
[תיקון: תשע״ח]

תוספת

(סעיף 2)

[תיקון: תשפ״ב]
טור א׳
המצרך
טור ב׳
התקן הרשמי
(נמחק) 
מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה66
(ימחק ביום 1.12.2022): מחממי מים חשמליים בעלי וויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי69
(ימחק ביום 1.12.2022): מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים251
מטפי פחמן דו־חמצני מיטלטלים318
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד463
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה570 חלק 1
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: מד־לחץ570 חלק 2
(ימחק ביום 1.12.2022): מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים579 חלק 1
(ימחק ביום 1.12.2022): מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים579 חלק 2
(נמחק) 
(נמחק) 
(נמחק) 
מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי907 חלק 1
מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים תנורים או מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת907 חלק 2
מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית907 חלק 3
מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – כללי907 חלק 4
מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – מכשירים הכוללים תנורים או מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת907 חלק 5
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים968 חלק 3
מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירי צלייה (”ברביקיו“) לשימוש מחוץ לבניינים968 חלק 4
מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר987
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, בלא ארובה המופעלים בגפ״מ995 חלק 1
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: מעשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצק995 חלק 2
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים995 חלק 3
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט995 חלק 4
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ־20 קו״ט995 חלק 5
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט995 חלק 6
מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה1049
מטפים לכיבוי אש לשימוש חד־פעמי1153
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה1157
מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה1498 חלק 1
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות1498 חלק 2
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות1498 חלק 3
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה1498 חלק 4
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות1498 חלק 5
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע1498 חלק 6
מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול1498 חלק 7
מתקני משחקים: אתר המשחקים1498 חלק 8
מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור2252 חלק 1
משטחי הרמה חשמליים למוגבלי־תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע2252 חלק 2
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד2481 חלק 0
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות2481 חלק 1
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות2481 חלק 2
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה2481 חלק 41
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות5817 חלק 1
מוצרים לשימוש ילדים וטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות5817 חלק 2


כ״ו בסיון התשמ״א (28 ביוני 1981)
  • גדעון פת
    שר התעשיה, המסחר והתיירות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.