פתיחת התפריט הראשי

[קנט] יחיד ששב מוחלין לו ולכל העולם כולו, כמשאז"ל (יומא פו:). ואיך אפשר מחילה. רק שמעורר ‏בלבם ג"כ הרהורי תשובה, ולא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד בזה עושה, כי לא הי' עדיין. רק משיח ‏ב"ד הוא יהי' כן, כי צריך שיהי' נפשו כוללת מכל הנפשות, כי בלא"ה אין הרהורי תשובתו יכולים ‏להוליד הרהורי תשובה במי שאין להם שייכות לנפשו. וצריך שיהי' ההרהורי תשובה כוללים כל ‏חלקי נפשו. כי מי שכולל כל העולם כולו א"כ יש לו כל מיני כתות של כל העולם כולו, ואם שב רק ‏בכח א' לבד אין מעורר תשובה רק למי שנתלים באותו כח. כמו דוד המע"ה שהי' ג"כ כולל כל ‏הנפשות, שהרי הוא רגל ד' שבמרכבה, והקים עולה של תשובה רק בעון תאוה לבד. ולכן ירבעם ‏שהי' נקי בזה [כמו ששמעתי שנקרא אפרתי, שפי' שם זה מי שלרק"מ, ולכן מצא חן בעיני אחי' ‏השילוני, שזהו דרגא דשילה יש לו יחס עם שבט אפרים] לא שב ונחלק על מלכות ב"ד. וזולת האבות ‏ודוד לא הי' מי שכולל כל העולם כולו [כי משרע"ה כולל רק הת"ח. אלא שדור המדבר כולו דור דעה ‏ות"ח]. ושאר יחידים ששבים יש להם יכולת להשיב רק הנפשות התלוים בהם [ובאותו כח ששבים] ‏כאותו תלמיד במנחות (מד.) שע"י תשובתו עורר ג"כ הרהור תשובה באותה אשה שהיתה שייכת ‏לו, שהרי נעשית אח"כ אשתו. ומי שמחויב מיתה בחטאיו א"א לעוררו בתשובה עד שימסור נפשו ‏למיתה ג"כ, שזהו מדרגת תשובתו ואז יוכל לעורר בו תשובה, ולכך פנחס עצר המגפה [שהוא עונש ‏המגיע לזנות אנדרלמוסיא. רק ששבו] ע"י מסירת נפשו למיתה ועוררם ששבו, כמ"ש גבי מלחמת ‏מדין. וכן בבר"ר (ס"פ סה) בעובדא דר"י בר"י איש צרידה, שרק כשהוליכוהו לצלב אז עורר בתשובה ‏לבן אחותו. וכן משה ואהרן נפלו על פניהם בעת מחלוקת קרח, שראו שנגזר עליהם מיתה ומסרו ‏נפשם למיתה, כמ"ש בזוהר. וכדי להעלותם בתשובה. ולא הועיל לפי שהם נחלקו עליו והפרידו ‏עצמם מחבורם בנפשו, ולכך לא פעל התעוררותו בלבם, כי במדה שאדם מודד מודדין לו. ובדרך ‏שרוצה לילך מוליכין אותו: ‏