פתיחת התפריט הראשי

שורש נפשות כל ישראל הוא ממקור החיים, וכמ"ש כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. [ואפי' ‏אותם שמנו שם מישראל, יש להם תיקון ע"י דורשי רשומות, ע"ש בסנהדרין (קד:) ]. ודבר זה נתגלה ‏לראשונה בביאור גמור ע"י בלעם, שכל פרשתו הוא על ענין מעלה זו של ישראל שאפי' יגדילו חטאים ‏זו על זו, אין אהבת הש"י ניתקת מהם כמלא נימא [והוא הי' ממש להיפך, כמ"ש בפ' חלק דאין לו חלק ‏לעוה"ב. ועם כל מעלתו שהי' נביא או"ה ודוגמת משרע"ה, ואפי' יוסיף מעלות זה ע"ג זה, וכן אמר ‏שבעת המזבחות ערכתי וגו' בעבודה. אינו כלום, ואחריתו עדי אובד. ודייקא ע"י ההיפך מתגלה ‏מעלה זו. כענין אין שבחה של מטרונית כו' (מ"ר פ' עקב) ]. וקראוהו רז"ל (בדב"ר פ"א) מחליק לשון, ‏שהחליק כו' ונפלו על ידו. וכן אמרו (סנהדרין קה:) מברכתו אתה יודע מה הי' בלבו, ונא' ויהפוך את ‏הקללה לברכה. ואז"ל בזוהר (ח"ג סג ב) שבקש להכניס עין הרע. והיינו כי ידע שע"י המעשים יוכל ‏להשתנות גם השורש, והוא לא הודיעם זה רק החליק לשון כדי שיבטחו עי"ז ויחטאו וישתנה השורש, ‏וזה שהי' בלבו שיהיו ממש להיפך [וגם כי כל השגות אדם בעוה"ז מעוה"ב הוא דוגמת משיג בחלום, ‏כמ"ש בשוב וגו'. והעוה"ב נקרא שורש ויכול להשתנות כנ"ל, וא' (ברכות נה) חלמא טבא חדותי' ‏מסתיי'. וכל ימיו של דוד לא ראה חלום טוב, ולכן ביקש הוא דיהי' חדותי' מסתי', ולכך מזכירים ‏בהטבת חלום הפוך קללת בלעם] והיינו עין הרע ומחליק. והש"י הפך, והיינו שיהי' באמת כן שגם ‏שיחטאו לא ישתנה השורש כלל, ולכך נקבעו דבריו בד"ת שהוא באמת כן. ונמצא נהפכו דבריו ‏לברכה מאחר שהכל באמת כן. [ושלמה המע"ה לא הי' אדם שידע אמיתות דבר זה כמוהו, ולכך ‏בטח לעבור על ד"ת עפ"י דעתו, ולכך בקשו לדונו לאין לו חלק לעוה"ב, אבל לא עלתה בידם ולכן ‏ניתן בלעם תמורתו כמ"ש במק"א]: ‏