פתיחת התפריט הראשי

‏[קיח] מי שהוא ת"ח שאפי' שיחת חולין שלו צריכה לימוד, כמשז"ל (סוכה כא:). אז יש בו כח גם ‏בשיחת חולין לתקן נפשות שהוא ממש ד"ת, וכמו שא' ז"ל (עירובין נד:) שכל שיחתן תורה. וכמו ‏שתמצא בתורה כמה ספורי מעשיות, וכן בתלמוד כמה דברים נראים כסיפורי חול, והם תורה ממש ‏ככל דברי תורה. וכל הגדול מחבירו - שיחת חולין שלו גדולה מתורה של חבירו, כמ"ש (בר"ר פ' ס) ‏יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. [ולא היתה מעלת אליעזר רק מעלת אברהם, לכך ‏קראו עבדי אבות. וכמ"ש (יומא כח:) דמשק דולה ומשקה מתורת רבו. כי מה שקנה עבד קנה רבו, וכל ‏ד"ת שהי' לו הכל נקרא תורת רבו] וא' זה בסוכה (שם) בשיחת ר"ג בסוכתו. ונראה מזה דבסוכה ‏ע"י שהם בצלא דמהימנותא זוכים להיות כן, ושם קראו לשיחת חולין עליהו. ומצינו בפ' חלק (ק.) ‏ועליהו לתרופה. להתיר פה עקרות. דהיינו הולדות נפשות חדשות הוא ע"י חדושי תורה שבשיחת ‏חולין שלהם, וכן להתיר פה אלמין הוא ג"כ ע"י ד"ת, וכמ"ש מרפא לשון עץ חיים. וכמ"ש במ"ר דברים ‏רפ"א. ‏