פתיחת התפריט הראשי

[קי] כל תולדות האדם הוא מן הש"י, [שע"כ א' בריש תענית, דמפתח של עקרות רק בידו] כמ"ש ממני ‏פריך נמצא. משא"כ אל אחר אסתריס ולא עביד פירין, כדאי' בזוהר, וכ"א בקידושין (מ.) עבירה אין לה ‏פירות. והנה גם רוחין ושדין ולילין שנולדים מהוצאת ז"ל הם נקראים תולדותיו, כמ"ש בזוהר (ח"א נד ב) ‏ע"פ נגעי בני אדם. וידוע מפי עליון לא תצא הרעות. ונא' לא יגורך רע. וא"א דמה שנקרא רע יהי' ‏ממנו. וע"ז נא' לא אירא רע כי אתה עמדי. ואע"פ שאלך בגיא צלמות דהיינו גיהנם, וכמ"ש עירובין ‏‏(יח:) וסוטה (ד:) דעל פגם הברית לא ינקה מדינה של גיהנם. ע"ז א' כי באש ה' נשפט. ואז"ל (שוח"ט ‏תהלים מז א) תרד כל אומה ואלהיה כו'. ר"ל הנותן לה כח לעשות חיל. ועלינו נאמר כי הוא הנותן ‏לך כח, ונא' כי גם כל מעשינו פעלת לנו. זהו אתה עמדי (כמוש"ש) ועי"ז הגיהנם שהוא של אש, ‏דהיינו מדרגת היראה, כמ"ש בחגיגה (יג:) נהר דינור מזיעתן של חיות יורד על ראש רשעים ‏בגיהנם. ואית יראה רעה שהיא רצועה לאלקאה בישיא. וע"י כי אתה עמדי נתהפך ליראת ה' ויראת ‏הרוממות המביאה אדרבא לשמחה. כמ"ש בתדבא"ר רפ"ג. וכמ"ש וגילו ברעדה. ואז כבר ניתקן ‏וקיבל עונשו בזה, כי זה מסיר היראה, כמ"ש ברכות (כב.) וכן היראה מסיר עון זה, כמ"ש ירא את ה' ‏וסור מרע. וכמ"ש בפ"ג דנדרים (כ.) ע"פ ובעבור תהי' יראתו וגו': ‏