צדקת הצדיק/פג

‏‏[פג] כמו שיש בקניני העוה"ז פעמים שאדם מוצא מציאה הון רב או זוכה בגורל לאטע"ריע ומתעשר ‏בלא שום יגיעה, כך יש ג"כ בקניני עוה"ב. [הגם שא' פ"ק דמגילה (ו.) "לא יגעת ומצאת אל תאמין". הא ‏אסקי' שם "ה"מ כו' אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא"[1]. ובוודאי לא קאי רק איגעת ולא מצאת לחוד, ‏שהרי מדה טובה מרובה, ואם אפשר יגעת ולא מצאת, כ"ש דאפשר לא יגעת ומצאת ע"י סייעתא דשמיא]. וכענין וְנֹחַ מָצָא חֵן בְּעֵינֵי ה' (בראשית ו, ח). ואז"ל (בב"ר פ' כט) "הוא מצא אבל הקב"ה לא מצא". היינו כי פעמים אדם זוכה ‏בלא שום יגיעה שהוא שמור מן העבירה ונקרא צדיק, וזהו מדרגת נח [שמדה כנגד מדה הי' שמור ‏מן הפורעניות], ופעמים אדם זוכה להשיג השגות מידיעת הש"י ואורו, וזהו מציאת ישראל שהקב"ה ‏מצא, שבזה מיוחס ג"כ המציאה למעלה, כי יותר מה שעגל כו'[2]. כמש"ל אות ע"ט. ומציאה אז"ל ‏‏(סנהדרין צז.) שאינה באה אלא בהיסח הדעת. אבל מי שיושב ומצפה לכך לא ימצא לעולם. ומ"מ ‏מצינו בדרז"ל (ב"מ יב:) שוכר פועל ללקט מציאות. והם בדברים קטנים וגם בדברים גדולים, כמו ‏יהיב ד' זוזי לספונאי בר"ע ורב גמדא בנדרים דף נ'[3]: ‏

  1. ^ ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן. הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא, ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא.
  2. ^ (פסחים קיב, א) יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק.
  3. ^ מן שית מילי איעתר רבי עקיבא וכו', ומן גווזא, דזימנא חדא יהיב ארבעה זוזי לספונאי, אמר להו אייתי לי מדעם ולא אשכחו אלא גווזא על כיף ימא, אתיוה ליה אמרו ליה עביד מרנא עליה, אישתכח דהוה מלי דינרי, דזימנא חדא טבעת ספינתא וכולי עיסקא הוה מחית בההוא גווזא ואישתכח בההוא זימנא דמן דסרוקיתא ומן מטרוניתא ומן אשתו של טורנוסרופוס ומן קטיעא בר שלום. רב גמדא יהיב ד' זוזי לספונאי לאתויי בהון מידעם, לא אשכחו אתיוה ליה בהון קופא, אישתמיט על לחרתא חפרו בתריה אשכחוה דרביע על מרגלייתא, אייתינון ליה כולהון.