פתיחת התפריט הראשי

[עז] אפי' אדם גדול ביותר אם יש בו פגם במשפחתו אין להתדבק בו, כי אם הוא מפני גדלו אין זה ‏מזיק לו יזיק לזרעו, וכמ"ש ביבמות (מה.) "אפי' ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא לי' ברתא". ומ"מ דקדק ‏ואמר כיהושע בן נון ולא כמשרע"ה [והפוסקים הוכיחו מזה דאסור לומר כמשרע"ה. ומ"מ טעם יש ‏בדבר]. כי משרע"ה הוא שורש התורה, ומצד כתר התורה אין לחוש למשפחות, וכתר תורה מונח לכל. ‏וא' (הוריות יג.) "ממזר ת"ח קודם כו'". ולכך משרע"ה קבל הערב רב. ולכך אלו הוה כמשרע"ה, ר"ל ‏ת"ח גדול בדור, שזהו כמשרע"ה, כמשז"ל (שבת קא:) "משה שפיר קאמרת" הוה יהיב. רק כיהושע בן ‏נון, ר"ל צדיק [מזרעא דיוסף] מושל ביראת אלהים. ואז"ל (יומא כב:) "אין מעמידין פרנס על הצבור ‏אא"כ קופה כו'". ונא' בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ (משלי ח, טו). ואדרבא הללו ראוים יותר לכך, וכמ"ש (נדרים פא, א) "הזהרו בבני ‏עניים שמהם תצא תורה". כי מקום התורה דוקא בכלים שבורים. [ויסוד תושבע"פ רע"ק והוא ‏ממשפחת גרים. וכן ר"מ אמרו ז"ל (עירובין יג, ב) "שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו". וכן וּבְנֵי קֵינִי חֹתֵן מֹשֶׁה עָלוּ מֵעִיר הַתְּמָרִים (שופטים א, טז). כדרז"ל (סנהדרין קד.)[1]: ‏

  1. ^ (סנהדרין קד, א) ומקרבת את הרחוקים מיתרו, דאמר ר' יוחנן בשכר קראן לו ויאכל לחם (שמות ב, כ). זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמר וממשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב (דברי הימים א ב, נה). וכתיב התם ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם (שופטים א, טז).