פתיחת התפריט הראשי

בכל מדרגה שהוא עולה יש לו לחזור ולשוב על חטאיו, וזהו ענין חטאתי נגדי תמיד, אף על פי ‏שהאמין שכבר נתקבלה תשובתו, מכל מקום לפי שהוא לא הי' עומד - ובכל יום הי' עולה ממדריגה ‏למדריגה. ונודע דברי האריז"ל כי בג"ע כל עת שמעלין למדרגה יותר גדולה, מוסיפין לדקדק עליו ‏בחטאיו ולהענישו על כל חטא קטן וכ"ה בעוה"ז. וזהו טעם ירידה לצורך עליה המבואר בספרים, ‏שעת שמדקדקים בו - הוא עת הירידה, ואז צריך (צריך) תשובה, ועגמת נפש שיש לו מחטאיו הוא ‏העונש, כמש"ל אות נ"ז. ועי"ז יזכה לעליה: ‏