פתיחת התפריט הראשי

תפלה צריך לכל דבר אע"פ שנגזר מהש"י, הלא תראה באליהו שא"ל ה' הראה אל אחאב ואתנה ‏מטר. ואעפ"כ נאמר אח"כ שעלה לראש הכרמל, וַיִּגְהַר אַרְצָה וַיָּשֶׂם פָּנָיו בֵּין בִּרְכָּיו (מלכים א יח, מב). שהרבה בתפלה עד שבא גשם. וחכמים ‏דאמרו בר"ה (טז.) דגזר דין הוא בר"ה ויוה"כ, לא פליגי אאנשי כנסת הגדולה שתקנו סדר תפלות בכל יום. ‏ומ"ש בגמ' כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומריעי, כר' יוסי. ר"ל שמה שהם היו מתפללים ומרבים ‏בתפלה לקרוע גז"ד זהו אליבא דר"י. והוא מאמר יגיעיי, ר"ל שאמרו כן להלכה במכוון, שרצונם הי' ‏כך שתפלתינו האידנא יהי' כר' יוסי שיועילו אף לקרוע גז"ד דר"ה: ‏