פעמים שרואה בבירור שה' יתברך מסייעו ומסכים עם מעשיו, עכ"ז עם כל זה\[על כל זאת] אינו ראיה כי מעשיו ישרים ‏באמת, ועל זה נאמר (ישעיה מח, יז): "מַדְרִיכֲךָ בְּדֶרֶךְ תֵּלֵךְ" – ודרשו רז"ל (מכות י:): "בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו". ‏‏[ואמר "בדרך", דר"ל בספר משלי דרך התורה, כמש"ל אות מ"ח. כי אין ה' יתברך מסייע אלא כשהוא על־פי דעתו ‏הולך בדרך התורה. ומה שלמדו מבלעם, גם לפי דעתו של בלעם כפי סטרא דיליה הי' דרך זה ישר ‏לו כפי מה שהוא ומובן]. הלא תראה באליהו שאמרו ז"ל (סנהדרין קיג.) שהיה קשה לפניו יתברך עצירת ‏הגשמים ואף־על־פי־כן אמר ליה לאליהו (מלכים א י"ז, ג'): "לך ונסתרת" וגו', ועזרו להסתר מפני אחאב בדרך נס, ואלו היה אחאב ‏מוצאו היה מכריחו לבטל, כמו שהיה אחר־כך, וכמו שעשה יהורם לאלישע. ועל זה נאמר (דברים ל', י"ב): "לא בשמים הוא"; ‏ואף־על־פי שעזרו לר"א בדרך נס להראות שהדין עמו – לא סמכו על זה (ב"מ נט:), שחשבו שהוא מפני שהוא ‏רוצה לילך בדרך זה; וזה היתה גם כן התלוננות בני־ישראל: "אתם המיתם את עם ה'" (במדבר י"ז, ו'), אף־על־פי שראו ‏הפלגת הנס באבדם, מכל מקום חשבו על זה כי "לא בשמים הוא" (דברים ל', י"ב), ואין לסמוך על זה שהדין עם משה ואהרן נגד ‏קרח ועדתו, רק אתם רציתם לילך בדרך זה וזכותכם גדול, ולכך "המיתם" וגו': ‏