פתיחת התפריט הראשי

פעמים שרואה בבירור שהש"י מסייעו ומסכים עם מעשיו, עכ"ז אינו ראי' כי מעשיו ישרים ‏באמת, וע"ז נאמר מַדְרִיכֲךָ בְּדֶרֶךְ תֵּלֵךְ (ישעיה מח, יז). ודרשו רז"ל (מכות י:) בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. ‏‏[ואמר 'בדרך' - דר"ל בס' משלי דרך התורה, כמש"ל אות מ"ח. כי אין הש"י מסייע אלא כשהוא עפ"י דעתו ‏הולך בדרך התורה. ומה שלמדו מבלעם, גם לפי דעתו של בלעם כפי סטרא דיליה הי' דרך זה ישר ‏לו כפי מה שהוא ומובן]. הלא תראה באליהו שאז"ל (סנהדרין קיג.) שהי' קשה לפניו ית' עצירת ‏הגשמים ואעפ"כ א"ל לאליהו לך ונסתרת וגו' ועזרו להסתר מפני אחאב בדרך נס, ואלו הי' אחאב ‏מוצאו הי' מכריחו לבטל כמו שהי' אח"כ, וכמו שעשה יהורם לאלישע. וע"ז נאמר לא בשמים הוא. ‏ואע"פ שעזרו לר"א בדרך נס להראות שהדין עמו לא סמכו ע"ז (ב"מ נט:), שחשבו שהוא מפני שהוא ‏רוצה לילך בדרך זה. וזה היתה ג"כ התלוננות בני ישראל, אתם המיתם את עם ה'. אעפ"י שראו ‏הפלגת הנס באבדם, מ"מ חשבו ע"ז כי לא בשמים הוא, ואין לסמוך ע"ז שהדין עם משה ואהרן נגד ‏קרח ועדתו, רק אתם רציתם לילך בדרך זה וזכותכם גדול, ולכך המיתם וגו': ‏