פתיחת התפריט הראשי

הבנים דומים לאם, כמו שכתב בפסחים (מט.) ישא בת ת"ח, שאם כו' בניו ת"ח. ואלו אם הוא ‏ת"ח אין בניו ת"ח, כמ"ש בנדרים (פא.). ונאמר בן כסיל תוגת אמו - ולא אביו. וזהו בזכרים אבל ‏הנקיבות דומות לאב, שזהו מעלת בת ת"ח, וכמ"ש בנידה (לא.) תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות ‏בזכרים. ומ"מ מצד הרגילות הבת אצל אמה היא דומה ג"כ לאמה מצד ההרגל ולא מצד התולדה, ‏וכמ"ש (כתובות סג.) רחילא בתר רחילא כו'. לכך הנושא אשה יבדוק באחיה. (כמ"ש ב"ב קי.) ‏ולעולם האבות ניכרים בבניהם, כי מה שהוא סתום במעמקי הלב של האבות מתגלה לפועל בבנים, ‏כמ"ש מזה במק"א, וכך קבלתי כי הבנים מעמקי לב האבות: ‏