פתיחת התפריט הראשי

דבור של חול המורגל בפי האדם ומרגלא בפומיה הוא דברי תורה ממש אפילו אצל איש ההמוני מישראל. וכמו שנראה הרבה בתלמוד מביא דאמרי אינשי והוא דברי תורה, ובפרק קמא דסנהדרין (דף ז.) הרבה ההוא דהוה קאמר ואזיל וכו', ואמר שמואל קרא כתיב. כי כל נפש מישראל יש לו אחיזה בדברי תורה מיוחדת כנודע, ובדבור שמרגלא בפומיה זהו שורש נפשו [כי הדבור הוא יסוד הנפש, תרגום נפש חיה – רוח ממללא, וכמו שאמרו בפסיקתא אין בין הצדיקים החיים למתים אלא הדבור זהו יסוד החיות] ומזה יוכל האדם לעמוד על שורש נפשו, לדעת מה ענינו בזה העולם. וכהאי גונא בריש פסחים (דף ד.) ההוא דהוה אמר כו' שמע מינה מדן קאתי, עיין שם.