פתיחת התפריט הראשי

משמור ג' תינוק יונק ואישה מספרת שניהם יחד זהו רק במשמר ג' שיהיו כולם נעורים בזמן אחד. וכן בנמשל יניקת תינוק משדי אימו התורה כאשר אשה מספרת ויהיה גם האב [הקב"ה, כמו שאמרו בריש פרק כיצד מברכין] משתעשע ביניקת התינוק, זהו רק במשמר ג' שכבר שלם במעשים ועבודה שבלב.

והנה במעשה הקדים תינוק יונק, שהוא המעורר קודם לאם והיא מעוררת לבעל. אבל להלן בשמיעה לאחרים למאן דגני כו' אמר להיפך, אשה מספרת שקולם נשמע ושומע קודם, ואחר כך כשמטה אוזנו שמע קול תינוק יונק. והנמשל, יניקת תינוק של בית רבן משדי אימם [כנסת ישראל, כמו שאמרו בריש פרק כיצד מברכין] ראשי הדור, ואז הם מספרים כבוד אל ושכינה מדברת מתוך גרונם [וזהו במשמר ג' של גלות הדומה ללילה] באמת תינוק יונק קודם: רק להרגשת עין בני אדם אשה מספרת קודם. כמו שכתב בספר תולדות יעקב יוסף על פסוק גמר חסיד כי פסו אמונים (תהילים יב,ב) בשם ר' ליב פיסטינר, דהאי קרא מרישיה לסיפיה ומסיפיה לרישיה מדרש. וכמ"ש (ערכין יז,א) פרנס לפי הדור דור לפי פרנס, והי קדים, כנ"ל: