פתיחת התפריט הראשי

שלוש משמורות וזמנים חלוקים הוי הלילה [וע"ש עמוד ב' דלחד מאן דאמר ד'], ואותם היודעי בינה לעיתים יש להם גם כן לחלק הלילה לג' משמורות וזמנים, כל משמר הוא זמן בפני עצמו. וכן חשכת האור. וכן הוא זמן הגלות חלוק חלוק לג' עיתים אלו וכמ"ש במק"א: