פתיחת התפריט הראשי

אתערותא דלתתא בעבודת ה' מעוררת למעלה דוגמתו, כמו שאמרו בזוהר כמה פעמים. וכמו שאמרו (חגיגה טו,ב) אשכחיה רבה בר שילא לאליהו כו' אמר ליה עכשיו אמרינן משמיה דרבי מאיר [וכעין זה בפרק קמא דגיטין (ו,ב) ברבי אביתר] וזהו איכא משמורות ברקיע כי היכי דאיכא בארעא, שמתעוררים בארעא כפי הזמן דיהיב: