פתיחת התפריט הראשי
  • זמן קריאת שמע תלי בזמן אכילה (במשנה דריש ברכות ושם בברייתא ע"ב) כי אכילה הוא קיום החיים וכך קבלת עול מלכות שמיים. וכמו שאכילת האדם בבוקר ובערב כך קבלת עול מלכות שמיים.
  • ומאן דאמר מ'עני' -- בדעת, שאין לו נר להאיר עיני שכלו, וממהר באכילה פשוטה. כך קבלת עול מלכות שמיים בפשיטות, כעני זה שאוכל רק פת במלח.
  • וחד מאן דאמר דבתר רוב בני אדם -- דגם כן אין צריך טהרה, רק מתינות קצת עד שיהיה נר ה' נשמת אדם מאיר עיני שכלם.
  • ולחד מאן דאמר כבלילי שבת -- שהכל מוכן מבעוד יום, ודי לקריאת שמע של ערבית, ההכנה שמבעוד יום על ידי מעשה היום, ואין צריך הכנה אחרת.
  • וההלכה ככהנים -- שהם הבטלנים מכל עניני עולם הזה, שאין להם אלא עסק התורה, כמו שכתב הרמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל. וכן שמעתי בזה. ואכילתם קודש לה' וצריכים טהרה - וכך לק"ש, נפנה ונוטל ידיו קודם, כמו שכתבתי לעיל פירושו.