פתיחת התפריט הראשי

קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אמרו (ברכות יד, ב) נפנה[1]. פירושו מכל גילולי תאוות עולם הזה המותרות אשר לא לשם שמים. ונוטל ידיו, שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידים על סילוק נגיעות, ויש לומר עוד, רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלכלכו כלי המעשה מאותם הטינופות, ירחצם במי הדעת וטהר. ומניח תפילין, כמו שכתב ביערות דבש, שהוא חותם שם שמים שנושא עליו, כמו עבד שנושא הנשקא מאדונו לאות שהוא אדונו. ועל ידו לאות לעצמו, ועל הראש לאות לכל עמי הארץ כי שמא דמרא עליה. וקורא קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמים ועול תורה ומצות, ומתפלל [גם זה מכלל מלכות שמים, כמו שכתבו התוספות שם] כי קריאת שמע אינו לנוכח הש"י, מה שאין כן תפלה, כדפירש רש"י (ברכות כה.[2]), ושלימות המלכות שמיים שיהיה לנוכח הש"י, ואחר כל ההכנות אלו אז מתפלל.

  1. ^ ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא ק"ש ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה.
  2. ^ אבל לתפלה. צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה אבל ק"ש אינו מדבר לפני המלך.