פרדס רמונים כו א

פרק ראשון: בהיכל ראשון יהוא הנקרא בור והבור רק וכל הבא ליכנס בו אין לו סומך שיאחז בידו שלא יפול אלא כלם דוחין אותו שיפול בתוכו. בהיכל זה ממונה א' ושמו דומה והוא עומד כאן בהיכל הזה ועומד בפתח היכל ראשון מהקדושה מבחוץ עם כמה מלאכי חבלה לאחוז בנשמות שדוחה המלאך הקדוש טהריא"ל, כדפי' בשער היכלות הקדושה בפ"א. ותחת הממונה הזה דומ"ה יש ממונה אחר ושמו פתו"ת ותחת ידו כמה אלף ורבוא מלאכי חבלה והוא עומד לפתות בני אדם מדרך טובה להביט בניאוף ובזנות, כשמו כן פעולתו. וכל מלאכי חבלה שעמו הולכים לפני בני אדם להיות עיניהם אל העבירה והממונה זה נקרא ג"כ סרסרים {{ממ|נא|סרסוריה]|כי|הוא|סרסור|העבירה.|והממונה|הזה|עומד|על|הקבר|בזמן|שהגוף|נדון|ושובר|עיניו|מפני|שהטה|אחרי|עצתו.|כי|כן|דרך|הקליפה|להשטין|למטה|ועולה|ומקטרג|למעלה|ויורד|ונוטל|נשמתו|וכל|הנמשך|אחריו|נוטל|הוא|עצמו|נקמתו|ממנו.|לפנים|בהיכל|זה|כמה|נחשים|ועקרבים|הנושכים|הנשמה|כשהיא|נכנסת|שם.|ועל|כל|ההיכל|הזה|יש|ממונה|א|ושמו|גמגימא|[נא|גמגומא]|והוא|אדום|כוורד|והוא|עומד|להשטין|כשתפלתו|של|אדם|נדחית|מהיכל|א|של|קדושה|כדפי|בשער|היכלות|פא.|וכאשר|זה|מקבל|התפלה|ההיא|הנדחית,|עולה|עמה|עד|היכל|ז|של|קליפה|ומשם|מלמד|עליו|חובה|ומזכיר|עונותיו.|וזשה|(איוב, א) ויבא גם השטן בתוכם ג"ם הוא שם השטן שהוא גמגימ"א [נ"א גמגומ"א]. ממונים לאחוז בכל מיני דברי ניבול או דבר פגם שמוציא האדם בשפתיו ושומרים אותו וכאשר האדם אח"כ מוציא מפיו דברי קדושה כמו דברי תורה או תפלה אז מטמאים את [נ"א נטמאים אותם] הדברים הקדושים בטומאה ההיא שהוציא מפיו קודם לכן, ואז כביכול תשש כח קדושה ואז אוי לו אוי לנפשו של החוטא ההוא. עוד בהיכל הזה על כל אלו הממונים ממונה אחד ושמו ([[טפסריניא {{{2}}}|טפסריניא, {{{2}}}]]) נ"א ספסיריט"א ותחת ידו כמה מלאכי חבלה והם ממונים על כל אותם הדברים שאדם זורק בכעס מידו ולוקחים הדבר ההוא ומעלים אותו למעלה ואומרים זה קרבן של פלוני שהקריב אלינו ומכריזים ווי לפלוני שזנה אחרי אלהי נכר ובת קול יוצאות שנית ואומרת אוי להם כי נדדו ממנו וההיכל הזה נק' שטן בור: