פתיחת התפריט הראשי

(ט) ר' עקיב' או' פרי עץ הדר זה הקב"ה דכת' ביה הוד והדר לבשתה (תהלים קד א) כפות תמרים זה הקב"ה דכת' ביה צדיק כתמר יפרח (תהלים צב יג) וענף עץ עבות זה הק' והוא עומד בין ההדסים (זכריה א ח) וערבי נחל זה הקב"ה דכת' ביה סולו לרוכב בערבות (תהלים סח ה) ד"א פרי עץ הדר זה אברהם אבינו שהידרו הק' בשיבה טובה דכת' ואברהם זקן (בראשית כד א) כפות תמרים זה יצחק אבינו שהיה כפות ועקוד על גבי המזבח וענף עץ עבות זה יעקב אבינו מה הדס זה דחוש בעלים כך היה יעקב דחוש בבנים וערבי נחל זה יוסף מה ערבה זו כמושה יבישה בפני שלשה המינים כך מת יוסף לפני אחיו ד"א פרי עץ הדר זה אימנו שרה שהידרה הקב"ה בשיבה טובה דכת' ואברהם ושרה זקינים (בראשית יח יא) כפות תמרים זו אימנו רבקה מה תמרה זו יש בה אוכל ויש בה קוצים כך העמידה רבקה צדיק ורשע וענף עץ אבות זו אימנו לאה מה הדס דחוש בעלים כך היתה לאה דחושה בבנים וערבי נחל זו אימנו רחל מה ערבה הזאת כמושה בפני שלשת המינים כך מתה רחל בפני אחותה ד"א פרי עץ הדר זה סנהדרין גדולה של ישר' שהידרה הקב"ה בשיבה טובה דכת' מפני שיבה תקום (ויקרא יט לב) כפות תמרים אילו תלמידי חכמ' שהן כופין את עצמן ללמוד תורה אילו מאילו וענף עץ עבות אילו שלש שורות של תלמידי חכמ' שיושבין לפני סנהדרין וערבי נחל אילו שני סופרי דינין שהיו עומדין לפני סנהדרים אחד מימין ואחד משמאל ד"א פרי עץ הדר אילו ישר' מה אתרוג הזה יש בו ריח ויש בו אוכל כך ישר' יש בהן בני אדם שהם בעלי תורה ויש בהם מעשי' טובים כפות תמרים אילו ישראל מה תמרה הזאת יש בה אוכל ואין בה ריח כך ישר' יש בהן בני אדם שהם בעלי תורה ואין בהם מעשים טובים וענף עץ עבות אילו ישר' מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו אוכל כך הן ישר' יש בהן בני אדם בידיהם מעשי' טובים ואין בהם תורה וערבי נחל אילו ישר' מה הערבה הזאת אין בה לא טעם ולא ריח כך ישר' בהן יש בני אדם שאינן לא בעלי תורה ולא מעשים טובים א' הק' לאבדן אי איפשר אלא ייעשו כולם אגודה אחת והם מכפרים אילו על אילו לפיכך משה מזהיר את ישר' ואו' להם ולקחתם לכם (ויקרא כג מ):