פסיקתא דרב כהנא כח


פרשה כח - פיסקא ולקחתם לכםעריכה

(ט) רבי עקיבא אומר:

 • "פרי עץ הדר" זה הקב"ה, דכתיב ביה (תהלים קד, א): "הוד והדר לבשת".
 • "כפות תמרים" זה הקב"ה, דכתיב ביה (שם  צב, יג) "צדיק כתמר יפרח".
 • "וענף עץ עבות" זה הקב"ה, (זכריה א, ח): "והוא עומד בין ההדסים".
 • "וערבי נחל" זה הקב"ה, דכתיב ביה (תהלים סח, ה): "סולו לרוכב בערבות ביה שמו".

דבר אחר:

 • "פרי עץ הדר" זה אברהם אבינו, שהידרו הקב"ה בשיבה טובה, דכתיב (בראשית כד, א): "ואברהם זקן בא בימים".
 • "כפות תמרים" זה יצחק אבינו, שהיה כפות ועקוד על גבי המזבח.
 • "וענף עץ עבות" זה יעקב אבינו, מה הדס זה דחוש בעלים, כך היה יעקב דחוש בבנים.
 • "וערבי נחל" זה יוסף, מה ערבה זו כמושה יבישה בפני שלשה המינים, כך מת יוסף לפני אחיו.

דבר אחר:

 • "פרי עץ הדר" זה אימנו שרה, שהידרה הקב"ה בשיבה טובה, דכתיב (בראשית יח, יא): "ואברהם ושרה זקנים".
 • "כפות תמרים" זו אימנו רבקה, מה תמרה זו יש בה אוכל ויש בה קוצים, כך העמידה רבקה צדיק ורשע.
 • "וענף עץ עבות" זו אימנו לאה, מה הדס דחוש בעלים, כך היתה לאה דחושה בבנים.
 • "וערבי נחל" זו אימנו רחל, מה ערבה הזאת כמושה בפני שלשת המינים, כך מתה רחל בפני אחותה.

דבר אחר:

 • "פרי עץ הדר" זה סנהדרין גדולה של ישראל, שהידרה הקב"ה בשיבה טובה, דכתיב (ויקרא יט, לב): "מפני שיבה תקום".
 • "כפות תמרים" אילו תלמידי חכמים, שהן כופין את עצמן ללמוד תורה אילו מאילו.
 • "וענף עץ עבות" אילו שלש שורות של תלמידי חכמים שיושבין לפני סנהדרין.
 • "וערבי נחל" אילו שני סופרי דינין שהיו עומדין לפני סנהדרים אחד מימין ואחד משמאל.

דבר אחר:

 • "פרי עץ הדר" אילו ישראל, מה אתרוג הזה יש בו ריח ויש בו אוכל, כך ישראל יש בהן בני אדם שהם בעלי תורה ויש בהם מעשים טובים.
 • "כפות תמרים" אילו ישראל, מה תמרה הזאת יש בה אוכל ואין בה ריח, כך ישראל יש בהן בני אדם שהם בעלי תורה ואין בהם מעשים טובים.
 • "וענף עץ עבות" אילו ישראל, מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו אוכל, כך הן ישראל יש בהן בני אדם בידיהם מעשים טובים ואין בהם תורה.
 • "וערבי נחל" אילו ישראל, מה הערבה הזאת אין בה לא טעם ולא ריח, כך ישראל בהן יש בני אדם שאינן לא בעלי תורה ולא מעשים טובים.

אמר הקב"ה: לאבדן אי איפשר, אלא ייעשו כולם אגודה אחת והם מכפרים אילו על אילו. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם: "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן":