ספר זכות ישראל
הנקרא
עשר צחצחות

בו יבוא חידושים עמוקים. מדבש ונופת צוף מתוקים. ככסף צרוף שבעתים מזוקקים. וגם שיחות יקרים ונפלאים. עם סיפורים ומעשיות נוראים. וגם הנהגות טובים ונאים. הדברים משמחי אלקים ואנשים. מן עשרה גאונים וקדושים. הקשורים במשפחתינו גזע תרשישים. ואלה הם.

א) הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק.

ב) הרה"ק ר' משה ליב מסאסוב.

ג) הרה"ק ר' מנחם מענדל מקאסוב.

ד) הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאלוב.

ה) הרה"ק ר' אורי מסטרעליסק.

ו) הגה"ק ר' נפתלי צבי מרופשיטץ.

ז) חתנו הרה"ק ר' אשר מרופשיטץ.

ח) הגה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב.

ט) הגה"ק ר"ח הלברשטאם מצאנז.

י) הרה"ק ר' אברהם מסטרעטין.

סדר התקשרותינו עם אלה הצדיקים. במגלת יחוסינו המה חקוקים. תכתב זאת לנו ולזרעינו. לזכרון עד בא גואלינו. ובזכותם אבנה גם אנכי. השפל וחדל אנוש כערכי.

דברי הק' ישראל בהרב מוהר"ר יצחק שמחה זלה"ה. בעמ"ח עטרת יעקב וישראל. עם שו"ת אגרא דכלה. וס' רצון ישראל על התורה ועל המועדים. ורצו"י על תהלים. ורצו"י על שבת מילה תפילין. וילקוט ישראל הכולל שלשה ספרים. לשון ישראל. ברית ישראל. ממון ישראל. וס' עשר קדושות וס' עשר אורות. וכבוד אלקים על ע"ח ופע"ח. וס' קדושת שלום מהגאוה"ק מהר"ש מבעלזא. הרובץ תחת משא קהל ישרון פה עיר בוקארעשט יע"א:


בהוצאת בית מה"ס הרה"ח מו"ה אברהם יוסף קליימאן מווארשוי

נאלעווקי No. 41.


פיעטרקוב

בדפוס החדש והמפואר של ר' חנוךְ העניךְ פאלמאן נ"י

שנת לבי"ת וע"ד לחכמי"ם לפ"ק

1909

תוכן

עריכה
 
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

קישורים חיצוניים

עריכה