עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ה

דף לו עמוד בעריכה

א ג מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה א , סמג לאוין רמא:

ב ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ט:

ג ה מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ט , ומיי' פ"ט מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה כב:

ד ו מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה א:

ה ז מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ט:

ו ח ט מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה י:

ז י מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה יא:

ח כ מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה יב:

ט ל מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה יג:

י נ ס ע מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ג:

יא פ מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה א:

יב צ מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ד:

יג ק מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ב:

יד ר מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ד:

טו ש מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ב:

טז ת מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה א:

דף לז עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ח:

יח ב ג מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה יב:

דף לז עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ט:

כ ב מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה א , סמג עשין עא , טור ח"מ סי' שנב:

כא ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ח:

כב ד מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה יד:

כג ה ו מיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה יג:

כד ז מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ג:

כה ח מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ג:

כו ט מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה א , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שעא סעיף ב:

כז י מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה א , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א:

דף לח עמוד אעריכה

כח א ב מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה י ועי' בכסף משנה בפ"ד מהל' נדרים הלכה יא:

כט ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה יא:

דף לח עמוד בעריכה

ל א ב מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה יד: