עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק ב

דף כב עמוד אעריכה

א ו מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ג:

ב ז מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ב:

דף כב עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ג:

ד ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה יד:

ה ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ב:

ו ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ח:


דף כג עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ז:

ח ב ג מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תז סעיף א וסעיף ג:

ט ד מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ז:

י ה מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ד:

יא ו מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ז:

דף כד עמוד אעריכה

יב א ב מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ה:

יג ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ו:

יד ד ה ו ממיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח:

טו ז מיי' פ"ג מהל' ע"ז הלכה יא , סמג לאוין כב , טור י"ד סי' קמא:

טז ח מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ח:

דף כד עמוד בעריכה

יז א טור ושו"ע יו"ד סי' קא סעיף ד:

יח ב מיי' פ"ג מהל' ע"ז הלכה י , סמג לאוין כב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ו:

יט ג ד ה מיי' פ"ג מהל' ע"ז הלכה י והלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ד:

כ ו מיי' פ"ג מהל' ע"ז הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ה:

כא ז טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ד בהג"ה:

כב ח טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ז:

כג ט טור ושו"ע יו"ד סי' קמא סעיף ד:

דף כה עמוד אעריכה

כד א ב מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ו:

כה ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה י:

כו ד מיי' פ"יז מהל' קידוש החדש הלכה כד:

כז ה מיי' פ"ח מהל' קידוש החדש הלכה א:

כח ו מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה י: