עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ו

דף סב עמוד א עריכה

א ג ד ה מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ד:

ב ו ז ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט"ו:

דף סב עמוד ב עריכה

ג א ב מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ח':

ד ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה י"א:

ה ד מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"א:

ו ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה':

דף סג עמוד א עריכה

ז א ב מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

ח ג ד מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט':

דף סג עמוד ב עריכה

ט א מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו':

י ב מיי' פי"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז':

יא ג מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ח' והלכה י, סמג עשין קעח:

יב ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ז:

יג ה מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה ד':

יד ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ז:

דף סד עמוד א עריכה

טו א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ז:

טז ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט"ו:

יז ד מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד', ומיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה א':

יח ה מיי' שם הל' כא:


דף סה עמוד א עריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה':

כ ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ח' והלכה ט:

דף סה עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה י"א:

כב ב מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה א':

דף סו עמוד א עריכה

כג א מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה ה':

כד ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז':

כה ג ד ה מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ח', סמג עשין קלב:

כו ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

כז ז מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

כח ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

כט י מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ח':

דף סו עמוד ב עריכה

ל א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ט:

לא ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"א:

לב ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ':

לג ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ב:

דף סז עמוד א עריכה

לד א ב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

לה ו מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ו':

לו ז מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

דף סז עמוד ב עריכה

לז א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ב:

לח ב מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ח':

לט ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז', ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

מ ו מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ה':

מא ז מיי' פ"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':


דף סח עמוד ב עריכה

מב א מיי' פ"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד':

מג ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ד':

מד ו מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':