עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ו

דף סב עמוד אעריכה

א ג ד ה מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יד:

ב ו ז ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה טו:

דף סב עמוד בעריכה

ג א ב מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

ד ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה יא:

ה ד מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא:

ו ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה:

דף סג עמוד אעריכה

ז א ב מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

ח ג ד מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט:

דף סג עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

י ב מיי' פ"יט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז:

יא ג מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ח והלכה י , סמג עשין קעח:

יב ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יז:

יג ה מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה ד:

יד ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יז:

דף סד עמוד אעריכה

טו א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יז:

טז ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה טו:

יז ד מיי' פ"טו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד , ומיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

יח ה מיי' שם הל' כא:


דף סה עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה:

כ ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ח והלכה ט:

דף סה עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יא:

כב ב מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה א:

דף סו עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה ה:

כד ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז:

כה ג ד ה מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ח , סמג עשין קלב:

כו ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

כז ז מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

כח ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

כט י מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ח:

דף סו עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה יט:

לא ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כא:

לב ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ:

לג ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כב:

דף סז עמוד אעריכה

לד א ב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

לה ו מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ו:

לו ז מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:

דף סז עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כב:

לח ב מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ח:

לט ג ד ה מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

מ ו מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ה:

מא ז מיי' פ"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז:


דף סח עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד:

מג ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' פרה הלכה ד:

מד ו מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז: