עין איה על שבת ב רפט

(שבת לד א): "אמר ההוא סבא טיהר בן יוחאי בית הקברות".

אנשים אפילו גדולים, ולפעמים דוקא גדולים, אבל כל זמן שנועדו רק להנהגת הדור לפי תכונת ההוה לפי ירידתו, לא יוכלו כלל לצייר איך אפשר שע"י כח אדיר וגדול ירומם הדור וינשא מכפי מה שהיה וישוב להתעלות עד כדי המדרגה שהיה עליו זה זמן רב, בהיות אורו מבהיק יותר. ע"כ לא יתקבלו אצלם ג"כ אותם התנאים הנדרשים להכנת הרוממות של הדור בשעה שהם מנוגדים לאותם הדברים שהיו ראויים להעשות לפי מעמד השפלות של ההוה. ולפי מצב הדור מבלעדי האור האלהי של רשב"י, הלא היו הספיקות ההם והצד החומר שבהם נדרשים עד מאד. ולהכרת ההתרוממות הכללית שזה עכשיו רק קו אחד ממנו התחיל להתנוצץ באורו, לזה לא יגיע על נקל מי שמעמדו הוא איתן לפי הערך של הדור כשהוא לעצמו בשקיטתו והורדתו עם כל התנאים המצורפים לזה, הוא בצדק מחה, לפי דעתו שהיו לה ג"כ בסיסים קיימים ממחזה ההוה שבדור, לאמר טיהר בן יוחאי ביה"ק.