עין איה על שבת ב רפג

(שבת לג:): "אמר הואיל ואתרחיש ניסא, איזיל אתקין מלתא".

ראוי לאדם להכיר תמיד את גדולת הערך של הכלל, עד שהמאורעות הגדולים, יותר מכוונים, יהיו בדרכי חייו אם ימצאי להם קישור באיזה ענין כללי. ע"כ בהזדמן לאדם הצלה גדולה, רבת עליליה התופסת מקום גדול בחייו, לא יספיק לו שיצמצם פעולתו רק בחוגו הפרטי כ"א ידע שמאורע גדול יש לו ודאי ענין לדבר גדול, והדבר יהיה אז גדול כשימשך ממנו יחש לטובה כללית. ע"כ הואיל ואתרחיש ניסא איזיל ואתקין מלתא.