עין איה על שבת ב רלט

(שבת דף עמוד): "אביי חש ביה, אמר רכא ידענא ביה כנחמני דמכפין נפשיה".

הדרכים הכבושים לרבים במשקלי דרכי החיים מוכרחים הם שימצאו בהם יוצאים מן הכלל, ביותר הדברים מצויים באנשים גדולים, שעומדים למעלה מהדרכים המסוללים לרבים בכחותיהם הנשגבים. אמנם גם הגדולים הללו בחטאם אל סדר היצירה, הנה יקבלו כמה פעמים את העונש הכרוך בעקב הפעולה הבלתי מסודרת. הנה יהיה מזה תולדה טובה, לבל יהינו רבים לאחוז באותו הדרך המיוחד שיראה לו איש גדול, שהוא צריך לבור לעצמו, וידעו שאם ילכו בה יכשלו. ואותן הטובות הגדולות הרוחניות הנמסרות לאנשים גדולים בקבעם להם דרך מיוחד אפילו באופן של פגיעה בסדרי החיים הקבועים, זה לא ישיגו כל מי שלא באו לאותה מדה. ע"כ רק דרך התורה הכבושה היא הראויה לרבים, אם שאין להרהר אחר מורם מעם גם ביציאתו מסדר המורגל. ע"כ בתור הערה כוללת אמר רבא ידענא ביה כנחמני דמכפין נפשיה. אבל רק לו יש רשות לאחוז באורח כזה, אף שהוא 'מלא' מכשולות, ואם יפול יקום, אבל חלילה לאחר לעשות כמעשהו כי לא זוהי מדת בינונים.