עין איה על שבת ב קנג

(שבת לא א): "אמר ר"ל, מ"ד והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת, אמונת זה סדר זרעים".

היסוד הטבעי הוא הדבר שראוי לבקשו בכל ענין, בין בעניני החומר בין בעניני הרוח, וכאשר האלקים עשה את האדם ישר הנה כל התכונות הטובות הנן מוטבעות בו במקור יצירתו, וההפסד המוסרי הבא בעטיין של הנטיות הרעות הנם הדברים המשביתים את טבע הנפש מטהרה, ע"כ היסוד לכל טובה ולכל מוסר עליון, שהוא האמונה, הוא נעוץ בעומק הטבע הישר האנושי, ומשחיתי האמונה הם עוקרים בחזקת היד המלאה זימה ושוחד את האדם ממקור חייו הטבעיים הרוחניים, הנותנים לו שלות לב ושמחת נפש בעוה"ז ואחרית ותקוה לעוה"ב. והנה בתחילת היצירה, קודם שנתקלקלה הבריאה ע"י יצר לב האדם הרע, הלא היתה הזריעה היסוד הכלכלי הוא לבדו לבנ"א, כי אסור היה לאכול בשר , רק כל עשב זורע זרע ועץ עושה פרי, זהו היסוד המקיים את העולם. ע"כ גם כעת אחרי הירידה, שכונת התורה כולה היא להחזיר את העולם לתיקונו, והמון המסיבות כשיתנהגו ע"פ עצותיה העמוקות של תורה, הנתונות מפלא יועץ אדון כל המעשים ב"ה, הן מביאות את המצב המתוקן שכבר ירד ככה לאיתנו, ועוד בהרבה מעלות עולות לרגלי הירידה הגדולה, ע"כ בחקי ד' שבסדרי עניני הזריעה יש יחס ישר לענין כח האמונה היסודי. שההנהגה התורית עם הזרעים, שהם היסוד הטבעי הראוי להיות נשאר לעד לכח מחזיק ומקיים למין האנושי להעמידו על תמימות טבעו, עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע', כשם שהחלק הזה עסוק בחלק הטבעי שבמציאות, שבהיות האדם מסור לו כראוי נמשך הוא אל תמימות טבעו מצד גופניותו, כן החינוך הלימודי הזה פועל עליו להגביר עליו שלמות תמימות טבעו הרוחני, שהוא כח האמונה, אמונת זה טדר זרעים. אמנם ראוי שיתמלא כח האמונה בכל הקנינים הטובים הנקנים בעזר לימוד ועמל המסעדים אותו, מפרשים אותו ומרוממים אותו, ע"כ נרשם הוא ביחש של סמיכות, כלומר ראוי הוא להסמך לכל הקנינים הנשגבים הבאים ממנו ואליו הם שבים.