עין איה על שבת ב יח

(שבת דף עמוד): "אריב"ל כל השמנים יפים לדיו, ושמן זית מן המוכחר".

שמן מתיחס אל החכמה ומאור השכל. תכלית מציאות הדיו בעולם, היא לא לכתב עמו חקקי און, לא דברי נבלה ודיעות רעות המחשיכים אורו של עולם, כ"א להאיר את העולם בכל חכמה ומדע, מועיל לישוב הרוחני וישוב המדיני יחד. ע"כ כל השמנים יפים לדיו, יורה ג"כ שראוי להעלות על הספר בדיו כל דבר חפץ של חכמת בינה, ושראוי שהדיו יפיץ שמן החכמה בעולם. אמנם תכלית כל התכונות היא בשביל החכמה האלהית, אורה של תורה שהיא המובחרת שבשמנים, שמן זית מן המוכחר.