ספר חסידים רטז

ואם ראית רשע עשיר שמתחתנים בו גדולים, דע לך, כי העושר לא בא לידו אלא שידע הקדוש ברוך הוא אם לא יהיה לו עושר לא יתחתן בו, לכך הקדים ונתן לו העושר. לא בעבור זכותו מתחתנים בו, אלא עבור זכיות אבותיו ואמותיו, או שהיו מבזין אותו קודם לכן.