ספר המצוות עשה רלד


מצות עשה רלד - לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה

היא שצונו לפדות אמה העבריה. והוא אמרו יתברך והפדה.

פדיה זו יש לה דקדוקים ותנאים ובה משפטים רבים. וכבר התבארו במסכת קדושין. ושם התבאר דין אמה העבריה על השלמות.

ובמכילתא אמרו בפירוש ואם שלש אלה לא יעשה לה: יעד לך, או לבנך, או פדה אותה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase234