ספר המצוות עשה רלג


מצות עשה רלג - לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו

היא שצונו לישא אמה העבריה, אדוניה שקנה אותה או בנו. וזו היא מצות יעוד קודמת למצות פדיה, באמרו "אשר לא יעדה – והפדה". ודע שדין עבד עברי ודין אמה העבריה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפ"ד ממסכת קדושין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase233