ספר המצוות עשה רכ


מצות עשה רכ - שישא המפתה את המפותה או ישלם קנס

היא שצונו בדין המפתה, והוא אמרו יתעלה "וכי יפתה איש וגו'(שמות כב, טו).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשלישי ורביעי מכתובות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase220