ספר המצוות עשה ריב


מצות עשה ריב - לפרות ולרבות

היא שצונו לפרות ולרבות לכוין לקיום המין, והיא מצות פריה ורביה. והוא אמרו יתעלה "ואתם פרו ורבו(בראשית ט, ז).

וכבר בארו (ברכות ט"ו) שהחתן פטור מקריאת שמע כשישא בתולה מפני שהוא עסוק במצוה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ז' מיבמות.

ומצוה זו אין הנשים חייבות בה. ובבאור אמרו (יבמות ס"ה:) האיש מצווה על פריה ורביה ולא האשה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase212