ספר המצוות עשה קפא


מצות עשה קפא - לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו

היא שצונו לערוף את העגלה במצותה כשנמצא חלל בשדה ולא נודע מי הרגו. והוא אמרו יתעלה כי ימצא חלל וגו', וזהו דין עגלה ערופה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק אחרון מסוטה (משנה, סוטה ט).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase181