ספר המצוות עשה קפ


מצות עשה קפ - לעשות לעד זומם כאשר זמם


היא שצונו שנחייב מן העונש בעדים שהעידו שקר כמו מה שחשבו לעשות בעדותם. והוא אמרו יתברך "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו". וזה דין עדים זוממין. אם העידו לאבד ממון – נאבד להם כמותו. ואם העידו במה שיתחייב מיתה – נמיתם באותה מיתה. ואם העידו במה שיתחייב מלקות – נלקה אותם.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו, ומה שיתחדש מהשאלות ואיך יתאמת על העדים שהם זוממין עד שנדון בהם בזה הדין, במסכת מכות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase180