ספר המצוות עשה קע


מצות עשה קע - להריע ביום ראשון בתשרי


היא שצונו לשמוע קול שופר ביום ראשון בתשרי, והוא אמרו יתעלה "יום תרועה יהיה לכם(במדבר כט, א). וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת ראש השנה. ואין הנשים חייבות בה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase170