ספר המצוות עשה קסו


מצות עשה קסו - לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

היא שצונו לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות. והוא אמרו, יתעלה ויתברך שמו, "ביום הראשון מקרא קדש(ויקרא כג, לה).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase166