ספר המצוות עשה קסה


מצות עשה קסה - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים

היא שצונו לשבות ביום הכיפורים מהמלאכות והמעשים. והוא אמרו יתעלה: "שבת שבתון הוא לכם(ויקרא כג, לב). וכבר ביארנו פעמיים אמרם: האי "שבתון" עשה הוא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase165