ספר המצוות עשה קנח


מצות עשה קנח - לאכול מצה בליל פסח

היא שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מניסן, יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה. והוא אמרו יתברך "בערב תאכלו מצות(שמות יב, יח).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פסחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase158