ספר המצוות עשה קלז


מצות עשה קלז - לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים

היא שצונו לתקוע בשופר בעשרה מתשרי משנה זו, לקרוא דרור לעבדים ולצאת כל עבד עברי לחירות ביום העשירי מתשרי. והוא אמרו יתעלה "והעברת שופר תרועה ונו'" ואמר "וקראתם דרור". והנה התבאר ששווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות.

וכבר התבארו משפטי תקיעות שופר של ראש השנה במסכת ראש השנה. וידוע כי התקיעה ההיא היא ביובל אמנם לפרסם החירות ושהוא מין הכרזה, והוא אמרו "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" בארץ הנזכרת. ואין עניינה כעניין תקיעת ראש השנה כי היא זכרון לפני ה', וזהו להוציא את העבדים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase137