ספר המצוות עשה סח


מצות עשה סח - להקריב חטאת הקהל אם שגגו כל עדת ישראל

היא שצונו שיקריבו בית דין קורבן אם טעו בהוראה, וזהו אמרו יתעלה "ואם כל עדת ישראל ישגו וגו'(ויקרא ד, יג). וכבר נתבארו משפטי מצוה זו במסכת הוריות ובזבחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase68