ספר המצוות עשה סב


מצות עשה סב - למלוח כל קרבן

הציווי שנצטוינו להקריב מלח עם כל קורבן. והוא אמרו יתעלה "על כל קרבנך תקריב מלח" (ויקרא ב, יג).

וכבר נתבארו דיני מצוה זו בספרא (ויקרא ב, יג) ובכמה מקומות במנחות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase62