ספר המצוות עשה נה


מצות עשה נה - לשחוט הפסח במועדו

היא שצונו לשחוט שה הפסח ביום ארבעה עשר בניסן בין הערביים. ומי שעובר על ציווי זה ולא יקריבהו בזמנו, חייב כרת, בין איש בין אשה. וכבר התבאר בגמרא (פסחים צא:) שפסח ראשון מצוה לנשים ודוחה את השבת, כלומר הקרבתו בארבעה עשר שחל להיות בשבת כמו כל איש מישראל.

ולשון התורה בחיוב כרת הוא אמרו "וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא(במדבר ט, יג). ובתחילת כריתות (דף ב.) כשמנו מצוות שיתחייב העובר עליהן כרת, והם כולם לא תעשה, אמר: והפסח והמילה במצוות עשה. וכבר זכרנו זה בהקדמה.

וכבר התבארה מצוה זו בפסחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase55