ספר המצוות עשה נג


מצות עשה נג - להיראות במקדש ברגלים (קורבן ראייה)

הצווי שנצטוינו על הראיה, והוא אמרו יתעלה "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את-פני ה' אלוהיך(דברים טז, טז).

וענין מצוה זו שיעלה האדם עם כל בן זכר שיש לו שאפשר לו להלך לבדו, יעלהו למקדש ויקריב קורבן עולה כשיעלה. והקורבן הזה שמקריב בעלותו, הוא הנקרא עולת ראיה. וכבר הקדמנו והזכרנו אמרם: "שלש מצוות נצטוו ישראל ברגל: חגיגה, ראיה ושמחה".

וכבר נתבארו גם דיני מצוה זו, כלומר מצוה ראיה, במסכת חגיגה. וגם זו אין הנשים חייבות בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase53