ספר המצוות עשה לח


מצות עשה לח - שיישא הכהן הגדול נערה בתולה

היא שצווה כהן גדול שישא בתולה. והוא אמרו "והוא אשה בבתוליה יקח". ובביאור אמרו (יבמות מט.) עושה היה רבי עקיבא ממזר אפילו מחייבי עשה, וביאור זה כשהיה כהן גדול בא על בלתי בתולה שהיא אסורה לו בעשה, שהשורש הזה אצלנו לאו הבא מכלל עשה – עשה.

והנה כבר התבארו משפטי מצוה זו ביבמות וקידושין וכתובות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase38