פתיחת התפריט הראשי


מצות עשה לא - לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה

היא שצונו לשלוח הטמאים מן המחנה. והוא אמרו יתעלה וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב.

וזה המחנה הוא מחנה שכינה שחוצה לו לשכות העזרה כמו שבארנו בתחלת סדר טהרות מפירוש המשנה, וכתוב בספרי וישלחו מן המחנה אזהרה לטמאים שלא יכנסו למקדש בטומאה. וכבר נכפל זה הצווי בלשון אחר והוא אמרו וכי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, רוצה לומר מחנה שכינה. ולשון מכילתא צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה בעשה ומנין בלא תעשה תלמוד לומר ולא יטמאו את מחניהם. ובספרי ויצא אל מחוץ למחנה מצות עשה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase31