ספר המצוות עשה כו


מצות עשה כו - שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום

היא שצוה הכהנים לברך את ישראל, והוא אמרו יתעלה "כה תברכו את בני ישראל(במדבר ו, כג).

וכבר התבארו דיני מצוה זו בפרק אחרון ממגילה ותענית ובשביעי ממסכת סוטה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase26